PRIHLÁŠKA   NA   VÝBEROVÝ HOKEJOVÝ   KEMP  2019

          NASE the hockey agency


         PRIHLÁŠKA na VÝBEROVÝ   

            HOKEJOVÝ KEMP 2019


Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

Prijali pozvanie na Výberový hokejový kemp 12 - 14.4. 2019


INFORMÁCIE O VÝBEROVOM HOKEJOVOM KEMPE 2019

Dátum : 12, 13, 14 apríl 2019

Miesto : Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
Registrácia : 12.4. o 15:30 na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom
Cena kempu : 330 euro zahŕňa :
Ubytovanie a strava :

v štvorhviezdičkovom hoteli Perla na Zelenej vode cca 5 km od zimného  štadióna,celodenná strava
Tréningy na ľade pod vedením trénerov zo zahraničia zamerané na individuálne činnosti jednotlivca
Zápasy
Seminár s tímom NASE the hockey agency a zahraničnými trénermi
Občerstvenie počas tréningov
Pásky na hokejky a chrániče
Pitný režim počas tréningov
Účasť manažérov a skautov z líg zo Švédska, Fínska,Slovenska,Česka,Ameriky,Kanady,Alpskej hokejovej ligy
Dresy s logom NASE the hockey agency
Individuálny rozhovor s každým hráčom
Hodnotenie hráčov a ich individuálnych činností
Šanca pôsobiť v prestížnych súťažiach vo Švédsku, Fínsku, Severnej Amerike ,Česku, Slovensku, Alpskej hokejovej ligy.

Všeobecné informácie
Hráč si prinesie celú výstroj a min 2 hokejky, uterák, športové oblečenie
Hráč musi mať vlastné poistenie a tiež podpíše formulár pred štartom kempu,že NASE the hockey agency nie je zodpovedná za hráčovu poistku a jeho prípadne zranenie.

Registrácia
Po vyplnení prihlášky príde hráčovi email s bankovými údajmi.Platba 330 euro musí byť uhradená do 7 dní po prihláseni sa na kemp.Ak sa tak nestane miesto bude ponúknuté následujúcemu hráčovi.
Ak hráč zruší registráciu do 28.2.2019 bude mu vrátené 130 euro.Ak hráč zruší registráciu po po 28.2.2019 hráč nedostáva nič naspäť.

Zranenie a choroba
Ak sa hráč nezúčastní kempu z dôvodu choroby alebo zranenia pred 28.2.2019 bude mu vrátena suma 130 euro.Hráč musí predložiť správu od doktora.
Po 28.2.2018 hráčovi nebude vrátená žiadna suma.Ak hráč ochorie počas kempu alebo sa zraní tak suma za kemp sa nevracia.Počet hráčov na kempe je limitovaný!!!Spoločnosť má právo odmietnuť prihlášky hráčov ak nespĺňajú vyššie uvedené body alebo miesta sú už obsadené.

INFORMATIONS ABOUT SHOWCASE 2019

Date: 12,13,14 April 2019

Location: Ice hockey arena Nové Mesto nad Váhom
Registration: 12.4. at 3:30 pm at the winter stadium in Nove Mesto nad Váhom
Price for camp : 330 euroIncludes
Accommodation and food: at the four-star Perla Hotel , about 5 km from the winter stadium, all-day meals
Training on ice under the guidance of international coaches focused on the individual skills
Games
Seminar with NASE the hockey agency and foreign coaches
Snacks during training
Hockey tapes
Water and other vitamins drinks
Participation scouts and managers from Sweden, Finland, Slovakia, the Czech Republic, America, Canada, Alps Hockey League
Jerseys with the logo of NASE the hockey agency
Individual conversation with each player
Evaluation of players and their individual activities
The chance to play in prestigious leagues in Sweden, Finland, North America, the Czech Republic, Slovakia, Alps Hockey League.General information
The player will bring all the equipment and min 2 hockey sticks, a towel, sportswear on off ice training
The player must have his own insurance and also sign the form before the start of the camp that NASE the hockey agency is not responsible for the player's insurance and injury.Registration
Once the application has been completed, the player will receive an email with bank details. The 330 euro fee must be paid within 7 days after signing up for the showcase. If no, the place is offered to the next player.
If the player cancels the registration until 28.2.2019 he will be refunded 130 euro. If the player cancels the registration after February 28, 2019 the player does not get the payment back.Injury and disease
If a player does not take part in the camp due to illness or injury before 28.2.2019 he will be refunded 130 euros. The player must submit a report from the doctor.
After 28.2.2018 the player will not be refunded any amount. If the player is ill during the camp or is injured, the amount of money for the camp is not refunded.The number of players in the campsite are limited !!! The company has the right to refuse players' registrations if they do not meet conditions mentioned above or the spots are taken already